PROJEKTIL spol. s r.o.

Loading

img not found!

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode s predajom tovaru v internetovej web stránke www.projektil.sk. Predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu www.projektil.sk je PROJEKTIL spol. s r.o.  IČO: 36480649, IČ DPH: SK2020009519 so sídlom Boženy Němcovej 23, 080 05  Prešov. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich).

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami oboznámil, a že s nimi súhlasí.
 2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
 3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
 4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a zaplatení.
 5. Vyplnením registračného formulára alebo objednávky v rámci internetového obchodu www.projektil.sk kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

III. Platobné podmienky, expedičné lehoty a prepravné

 1. Zbrane, strelivo a komponenty streliva – spoločnosť PROJEKTIL spol. s r.o. , nepredáva prostredníctvom e-shopu. Ponúkaný tovar slúži iba, ako prehľad ponúkaného tovaru, ktorý je možné zakúpiť iba osobne s platnými dokladmi podľa 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Všetok tovar odosielame v najbližšom možnom termíne po prijatí objednávky respektíve platby, a to v závislosti na zvolenom spôsobe úhrady tovaru. U platby dobierkou začína expedičná doba plynúť v okamihu objednania, u platby prevodom na účet je začiatkom expedičnej lehoty okamih pripísania platby na účet prodávajíceho.V prípade, že z prevádzkových dôvodov nebude možné expedičnú lehotu dodržať, bude zákazník o tejto skutočnosti okamžite informovaný telefonicky alebo e -mailom. Expedičná lehota sa vzťahuje na všetky produkty v trvaní od 24h do maximálne 29 dní dodania.
 3. Prepravné / poštovné sa mení v závislosti od celkovej hmotnosti objednávky. Prepravné / poštovné objednávky s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou štandardnú doporučenú zásielku je 4,00 EUR.
 4. Kupujúci je povinný objednaný tovar na dobierku bezodkladne prevziať v opačnom prípade vzniká predavajúcemu právo na vymáhanie dĺžnej sumy spojenéj s prepravou tovaru kupujúcemu, poklesom hodnoty tovaru v závislosti na výchylkách finančného trhu a iné.

IV. Reklamácie

 1. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s Reklamačným poriadkom internetového obchodu www.projektil.sk, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok a právnym poriadkom platným v SR.
 2. Na tovar, ktorý je dodávaný zadarmo nemožno uplatniť reklamácie (tovar pridávaný k objednávke ako darček k zakúpenému tovaru, tovar vyhraný v súťaži či iné bonusy dodávané zadarmo).

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany zákazníka – pokiaľ objednávka nebola na IČO

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa Prepravných podmienok týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“).
 2. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy:
  1. na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 7 dní od prevzatia plnenia,
  2. na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa,
  3. na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako i tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.
 3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 4. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).
 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, ID číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale a to vo forme poistenej doporučenej zásielky.
 6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).
 7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).
 8. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.
 9. Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal e-mail s objednávkou tovaru v trvaní maximálne 30 minút.
 10. Podmienky pre odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany zákazníka sa nevzťahujú na zbrane a strelivo vydávané s platným zbrojným preukazom a potrebnými dokladmi.

VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, právo na zmenu ceny

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
  1. tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
  2. výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávateľa tovaru
 2. V týchto prípadoch bude kupujúci bezodkladne kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky. Ak je platná cena totožná alebo nižšia ako na objednávke, nie je spätne kupujúcemu potvrdzovaná a tovar je mu dodaný za platnú cenu v okamihu prijatia objednávky. Pokiaľ je cena vyššia ako cena uvedená na objednávke, predávajúci neodkladne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho, ktorý môže novú cenu prijať alebo dodávku odmietnuť. Pri telefonickej objednávke je vždy kupujúcemu oznámená platná cena pre danú objednávku.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru (vrátane poštovného) uvedenú v katalógu internetového obchodu www.projektil.sk, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci neodvolateľne viazaný.
 3. V situáciách, ktoré neupravujú tieto obchodné podmienky sa vzťah kupujúceho a predávajúceho riadi platnými právnymi úpravami, predovšetkým Obchodným a Občianskym zákonníkom SR.

Naša pracovná doba

Nájdete nás na adresse

contact

Máte nejaké otázky?